Impressum

MSM Media GmbH
Merkurring 63-65 
D-22143 Hamburg 

Mob.: +49 1721771146

info@msm-media.com
www.msm-media.com

Directeur: Roelof Baaima Roelof Baaima, Stefan Schiffer

Bevoegde rechtbank Amtsgericht Hamburg
Registratienummer Duitsland: HRB 88 978 
Btw-identificatienummer Duitsland: DE232604162 
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: 
Roelof Baaima, Stefan Schiffer

Informatie overeenkomstig art. 13, 14 en 21 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) en andere wetten inzake de gegevensbescherming Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und weiterer Datenschutzgesetze

 

1./   Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kan ik mij wenden?

Onze verantwoordelijke is:

Name: MSM Media GmbH

Adresse: Merkurring 63-65, D-22143 Hamburg,

E-Mail: info@msm-media.com

2./  Waarvoor verwerken wij uw gegevens en op welke juridische basis?/ Kan men de registratie weigeren?

Onze website registreert bij elke oproep door u of door een geautomatiseerd systeem een reeks van gegevens en informatie:

2.1.  

Voor de vervulling van contractuele plichten / op basis van instemming tot vervulling van contractuele plichten / op basis van (art. 6 lid 1 a, b DSGVO)

Wir verwenden personenbezogene Daten (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Firmierung, Legitimationsdaten, ggf. Steuer-ID, Kundenummer, SCHUFA-Score, Coface-Score), die Sie uns freiwillig im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Vertrages oder der Anbahnung eines Vertragsabschlusses übermitteln (z.B. über unser Kontaktformular, für die Bewerbung, zur Kontaktaufnahme via E-Mail), aufgrund der damit verbundenen Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DSGVO). Diese Daten werden sodann unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. des BDSG, des TMG und der DSGVO) von uns verarbeitet. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung oder Kontaktaufnahme verwendet wird oder aufgrund Ihrer Entscheidung, welche Informationen Sie uns zur Verfügung stellen möchten. Die mit „*“ markierten Angaben in unserem Kontaktformular sind zwingend, um Sie personalisiert (Name) ansprechen und Ihre Fragen zu beantworten (Email) zu können.

Welke persoonsgegevens daarbij aan de voor de verwerking verantwoordelijke per-soon gestuurd worden blijkt uit onze vragen of uit uw zelfstandig besluit welke in-formatie u ons ter beschikking wilt stellen.

Wij verwerken de gegevens die voor de vervulling van een contract of voor de uitvoe-ring van voorcontractuele maatregelen (bijvoorbeeld voor de beantwoording van uw vragen over het product of een dienst) noodzakelijk zijn (art. 6 lid 1 b DSGVO).

U heeft de mogelijkheid zich via onze website te registreren en daarmee een gebruikersprofiel aan te maken. Wij registreren en verwerken na de registratie op onze web-site naast de gegevens, die uw internetbrowser ons automatisch doorstuurt, de volgende gegevens, die afhankelijk van het gebruiksdoel, als verplichte of als vrijwillige gegevens kenmerkt zijn:

 • Datum en tijdstip van de registratie
 • Uw voornamen en familienamen
 • Uw aanspreektitel
 • Uw postadres
 • Uw e-mailadres
 • BTW-nummer
 • Uw telefoonnummer
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw afdeling
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw website Falls

In dit verband wordt u ook opgevorderd een wachtwoord toe te wijzen om de veiligheid van uw account en de legitimatie bij de bestelling te garanderen.

Stelt u uw persoonsgegevens niet ter beschikking dan kunnen wij onze contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld de facturatie, onze diensteverlening, het claimen van aanspraken, de correspondentie met u) niet vervullen.

2.2.  

In het kader van de afweging van de belangen (Art. 6 lid 1 f DSGVO)

Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens over de limieten van de feitelijke vervulling van het contract heen om legitieme belangen van ons of derden te vrijwaren (bijvoorbeeld):

 • Raadpleging van en gegevensuitwisseling met kredietinstellingen (bijvoorbeeld SCHUFA, kredietverzekeraars) om kredietwaardigheids- c.q. uitvalrisico’s en de behoefte bij de inbeslagbeschermingsrekening of de basisrekening te berekenen;
 • Controle en optimalisatie van procedures voor de behoefteanalyse en het rechtstreekse contact;
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, op voorwaarde dat u het gebruik van uw gegevens niet herroepen heeft;
 • Claimen van aanspraken en verdediging bij juridische disputen;
 • Adrescontrole, ontdekking van tipfouten;
 • Garantie van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf van onze onderneming;
 • Verhindering en verduidelijking van strafbare daden;
 • Voor het bedrijf van onze website (o.a. integratie van sociale plugins);
 • Maatregelen om het huisrecht te beveiligen;
 • Maatregelen voor het besturen van de onderneming en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Wij gebruiken uw gegevens voor de directe reclame voor onze diensten alleen wan-neer u hiermee eerst heeft ingestemd (art. 6 lid 1 a DSGVO) en uw instemming niet herroepen werd.

2.3.  

Onlineshop

Op onze website bedrijven wij een onlineshop. Wanneer u waren in onze onlineshop wilt bestellen, kunt u dit via uw klantaccount afwikkelen (zie cijfer 2.1).

Wij maken voor elke bestelling een interne debiteurenrekening aan in ons verwerkingssysteem of wijzen uw bestelling toe aan een bestaande debiteurenrekening. Op deze rekening slaan wij uw basisgegevens op die nodig zijn voor de afwikkeling van het contract:

 • Contactgegevens (naam, voornaam, aanspreektitel)
 • Postadres
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • Uw telefoonnummer
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw afdeling
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw website Falls

Bei der Bezahlung speichern wir keine Zahlungsinformationen (z.B. Kreditkartennummer, Bankverbindung, Account-Nr). Sofern Sie eine Registrierung vornehmen oder bereits vorgenommen haben, erfolgt eine Verknüpfung der in Ihrem Kundenkonto gespeicherten.

Voornoemde gegevens verwerken wij overeenkomstig art. 6 lid1 a en b DSGVO. Zon-der de gegevens kunnen wij geen contract met u afsluiten en/of afwikkelen.

3./   Wie werkt met de gegevens?

3.1.  

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door de bij de afwikkeling van het contract betrokken instanties.

3.2.  

Ook door ons ingezette opdrachtverwerkers (art. 28 DSGVO, basis hiervoor: art. 6 lid 1 a en b DSGVO) kunnen voor deze vermelde doelen gegevens ontvangen. Dit zijn ondernemingen in de categorieën IT-diensten, logistiek, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advies en consulting evenals verkoop en markering. Wij slaan de ont-vangen gegevens op servers van hierin gespecialiseerde dienstverleners binnen Duitsland op; het gaat om de firma Planetary Networks GmbH.

4./   Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

4.1.  

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Dabei unterliegen wir verschiedenen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem HGB, der AO, dem KWG, und dem GwG ergeben. In § 147 AO ist beispielsweise eine bis zu zehnjährige Aufbewahrungspflicht geregelt. Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gegeben haben (Art. 6 Abs.1 a DSGVO), löschen wir diese Daten spätestens, sobald Sie Ihre Einwilligung widerrufen und soweit es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt. Daten aus Bonitätsprüfungen werden im Regelfall ein (1) Jahr nach Erhebung der Daten gelöscht

4.2.  

Wanneer u uw instemming met de verwerking van persoonsgegevens gegeven heeft (art. 6 lid1 a DSGVO), wissen wij deze gegevens ten laatste zodra u uw instemming intrekt en indien een andersluidende rechtsbasis voor de verwerking ontbreekt. Gegevens uit kredietwaardigheidscontroles worden in de regel een (1) naar na registratie van de gegevens gewist.

4.3.  

Valt het opslagdoel weg of loopt een door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist, indien zij niet meer nodig zijn voor het vervullen of het tot stand brengen van het contract.

5./   Is er een geautomatiseerde verwerking?

Wij nemen geen besluit in de zin van art. 22 DSGVO, dat uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – gebaseerd is en/of tegenover u zijn rechtelijke werking ontplooit of ze op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt. Indien wij deze procedures in individuele gevallen gebruiken zullen wij u hierover apart informeren indien dit wettelijk verplicht is.

 

6./   Welke gegevensbeschermingsrechten heeft u?

U heef recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO, het recht op correctie overeenkomstig art.16 DSGVO, het recht op schrapping overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht op gegevensoverdracht uit art. 20 DSGVO en het recht om overeenkomstig art. 21 DSGVO, de verwerking van uw gegevens te herroepen. Verder heeft u het recht op instructie overeenkomstig art. 19 DSGVO, indien u beroep gedaan heeft op uw recht op correctie, schrapping of beperking van de verwerking. Een verstrekte in-stemming voor de verwerking van gegevens kan steeds worden herroepen (art. 7 DSGVO).

Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO), vergleich hierzu Ziffer 7./.

 

De herroeping / uw aanvraag dient gericht te worden aan:

Name: MSM Media GmbH

Adresse: Merkurring 63-65, D-22143 Hamburg

E-Mail: info@msm-media.com

 

7./   Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bij-zonder in het land waar u zich op dat ogenblik ophoudt of waar uw werkplek zich be-vindt, of op de plaats waar een vermoedelijke schending begaan werd, wanneer u de mening bent toegedaan dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens een schending betekent tegen de DSGVO.

De bevoegde toezichthoudende instantie voor Hamburg is:

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid in Hamburg:

Ludwig-Erhard-Straße 22, 20495 Hamburg

Tel.: (040) 4 28 54 – 40 40

E-Fax: (040) 4 279 – 11811

E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 
8./   Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens (Art. 6 Abs.1 a und b DSGVO). Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Ohne die Erhebung der Daten können wir die Bewerbung nicht bearbeiten. Schließen Sie ein Arbeitsverhältnis mit uns, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei (2) Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

9./   Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies (de basis om onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. In dit verband verwijzen wij naar onze cookierichtlijn.

10./  ENTFERNT
11./ Google maps

Wir verwenden auf unserer Internetseite die interaktive Karte von google maps, einem Dienst von Google. Durch den Besuch auf der Internetseite erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Internetseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Internetseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Internetseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der Nutzung von Google Maps nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, den Google Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung JavaScript in Ihrem Browser ausschalten. Google Maps können Sie dann auf unserer Internetseite nicht mehr nutzen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unserer Website (Art. 6 Abs.1 f DSGVO). Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: www.google.de/policies/privacy/. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet dadurch ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß Art. 45 DSGVO. Weitere Infos hierzu erhalten Sie unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

12./ ENTFERNT
13./ Google Web Fonts

Wir haben auf unserer Website den Internetdienst „Google Fonts“ zur Darstellung von Schriften eingebunden. Dieser Dienst wird von Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – nachfolgend „Google“) zur Verfügung gestellt. Für die Einbindung ist eine Verarbeitung Ihrer IP-Adresse technisch notwendig, damit die Inhalte an Ihren Browser gesendet werden können. Daher wird ihre IP-Adresse an Google übermittelt. Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unserer Website (Art. 6 Abs.1 f DSGVO).

Meer informatie en de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vindt u op: www.google.de/policies/privacy/. Google is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt daardoor een passend niveau voor de gegevensbescherming overeenkomstig art. 45 DSGVO. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. www.google.de/policies/privacy/. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet dadurch ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß Art. 45 DSGVO. Weitere Infos hierzu erhalten Sie unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

14./ Sociale netwerken

In onze website zijn er links naar de volgende sociale netwerken:

 • LinkedIn
 • XING

Na aanklikken op het betreffende logo (links) wordt u naar de website van de betreffende aanbieder doorverwezen. Daarna wordt gebruikersinformatie naar de betreffen-de aanbieder gestuurd. De bepalingen inzake de gegevensbescherming van de aan-bieders van deze websites kunt u daar direct raadplegen. Wij hebben hierop geen invloed.

15./ Nieuwsbrief

Sie haben die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Mit diesem Newsletter informieren wir kontinuierlich über unsere Angebote. Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse. Wir benötigen Ihren Namen für die persönliche Ansprache und Ihre E-Mail-Adresse. Die eingetragene E-Mail-Adresse werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber den Empfang des Newsletters autorisiert ist. Hierzu erhalten Sie nach Eingabe der E-Mail-Adresse und Bestätigung der Kenntnisnahme unserer Datenschutzerklärung eine gesonderte E-Mail mit der Bitte, den darin enthaltenen Link zu nutzen und die Anmeldung zu bestätigen (double-opt-in). Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter werden wir Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter abonniert, als Absicherung unsererseits. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. Die so erhobenen Daten werden ausschließlich für den Bezug unseres Newsletters verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten erfolgt ebenfalls nicht. Die Erhebung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DSGVO, §§ 7 Abs.2 Nr.3, Abs. UWG). Den Newsletters können Sie jederzeit abbestellen; ihre Einwilligung hierzu widerrufen. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen Newsletter entnehmen.

Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij de nieuwsbrief-dienst Mail-Poet 3.

16./ Codering

Wij gebruiken binnen het websitebezoek de verspreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in verbinding met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel gaat het daarbij om een 256 Bit codering. Indien uw browser geen 256-Bit codering ondersteunt, maken wij in de plaats daarvan gebruik van 128-Bit v3 technologie. Of een pagina van onze website gecodeerd wordt doorgestuurd herkent u aan de gesloten weergave van een sleutel c.q. slotsymbool in de bovenste statusbalk van uw browser en aan het feit dat in de adresregel van uw browser een "https://" staat.

Verder maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige en of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, of tegen de onbevoegde toegang van derden te be-schermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technische ont-wikkeling constant verbeterd. 

17./ Google TagManager       

Unsere Internetseite verwendet den Google TagManager, einem Dienst von Google. Durch dieses Tool können so genannte „Tags” (= Schlagwörter, die in html-Elemente eingebunden werden) implementiert und verwaltet werden. So kann nachvollzogen werden, welcher Button, Link oder welches Bild Sie aktiv angeklickt wurde. Es werden weder Cookies verwandt noch personenbezogene Daten erfasst. Die Nutzung von Google TagManager erfolgt zur einfacheren Nutzung unserer Internetseite; dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs.1 f DSGVO dar. Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: www.google.de/policies/privacy/. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet dadurch ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß Art. 45 DSGVO. Weitere Infos hierzu erhalten Sie unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

18./ Google reCAPTCHA

Auf unserer Internetseite verwenden wir die reCAPTCHA-Funktion, einem Dienst von Google. Diese Funktion ermöglicht eine Unterscheidung, ob eine Eingabe durch eine natürliche Person oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung erfolgt. Der Dienst umfasst auch den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google.  Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unserer Website (Art. 6 Abs.1 f DSGVO). Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: www.google.de/policies/privacy/. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet dadurch ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß Art. 45 DSGVO. Weitere Infos hierzu erhalten Sie unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

19./ Google Analytics Remarketing

Unsere Internetseite verwendet den Dienst von Google Remarketing. Dies ist eine Funktion von Google AdWords, die es uns ermöglicht, bei Internetnutzern Werbung mit den Inhalten von Websites einblenden zu lassen, auf denen sie sich zuvor aufgehalten haben. Angeboten wird der Dienst von der Google Inc. Google Remarketing setzt ein Cookie auf Ihrem System. Dadurch wird eine Wiedererkennung ermöglicht. Mit jedem Aufruf einer (neuen) Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing implementiert ist, identifiziert sich Ihr Browser automatisch bei der Google Inc. Dabei erhält die Google Inc. Kenntnis über personenbezogene Daten, wie Ihre IP-Adresse oder das Surfverhalten, welche Google unter anderem zur Einblendung interessenrelevanter Werbung verwendet. Durch Cookies werden personenbezogene Informationen (z.B. IP-Adresse, welche Internetseiten haben Sie besucht) gespeichert. Diese personenbezogenen Daten, einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an  die Google Inc übertragen und dort gespeichert. Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies (dauerhaft) widersprechen. Auf obigen Ausführungen wird verwiesen. Sie haben auch die Möglichkeit, der Werbung durch die Google Inc. zu widersprechen. Hierzu müssen Sie von jedem genutzten Browser aus den Link www.google.de/settings/adsaufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen. Die Auswertung durch uns erfolgt gemäß Art. 6 Abs.1 f DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses zur Werbezwecken und der Gestaltung unserer Internetseite. Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: www.google.de/policies/privacy/. Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unserer Website (Art. 6 Abs.1 f DSGVO).

20./ Verklaring over de kennisneming van de verklaring inzake de gegevensbescherming

Ik/wij hebben de “verklaring inzake de gegevensbescherming” ter kennis genomen. Het is mij/ons bekend dat mijn/onze voor de bewerking, het beheer en de afwikkeling benodigde gegevens overeenkomstig de DSGVO verwerkt worden en dat de in het kader van de contractafwikkeling geregistreerde gegevens aan de boven vermelde instanties door te sturen.

*Afkortingen:

DSGVO                     Datenschutzgrundverordnung

BDSG                        Bundesdatenschutzgesetz

TMG                          Telemediengesetz

GwG                          Geldwäschegesetz

HGB                           Handelsgesetzbuch

KWG                          Kreditwesengesetz

AO                              Abgabenordnung

BGB                           Bürgerliches Gesetzbuch

UWG                          Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

 

Cookie-richtlijn

1. Invoering

Unsere Website unter www.msm-media.com („Website“) verwendet Cookies und ähnliche Technologien (der Einfachheit halber werden all diese als „Cookies” zusammengefasst).

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat samen met de pagina’s van een inter-netadres verzonden en door de webbrowser op de PC of op een ander toestel opgeslagen kan worden. De daarin opgeslagen informatie kan tijdens volgende bezoeken naar onze servers of naar servers van relevante derden-aanbieders gezonden worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een deel van de programmacode waarmee onze website correct en inter-actief functioneert. Deze code wordt op onze server of op jouw toestel uitgevoerd.

4. Instemming

Wanneer u onze website de eerste keer bezoekt, tonen wij u een pop-up met een uit-leg over cookies. Zodra u op “Instellingen opslaan“ klikt, geeft u ons uw instemming om alle door u gekozen categorieën van cookies en plugins, zoals in deze cookie-verklaring beschreven, te gebruiken.

Functionele cookies zijn automatisch vooringesteld. De andere cookies kunt u, moet u echter niet laten. Via de browserinstellingen kunnen ook cookies beheerd worden. Elke browser onder-scheidt zich in de aard hoe hij de cookie-instellingen beheert. Dit is in het helpmenu van elke browser beschreven waar u uitleg vindt hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. Deze vindt u voor de betreffende browser bij de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

5. Cookies

Cookies worden (bijvoorbeeld) ondersteunend gebruikt:

 • bij het opslaan van producten die u in de warenkorf gelegd of op de wenslijst geplaatst heeft;
 • tijdens een bestelling om deze gegevens niet opnieuw te moeten invoeren;
 • bij het opslaan van voorinstellingen zoals de taal of de plaats;
 • bij het optimaliseren van de geïntegreerde video-advertenties,
 • bij het registreren van de browserinstellingen van u om onze website optimaal op uw beeldscherm weer te geven of
 • bij het herkennen van een misbruik van onze website en diensten (bijvoorbeeld door meervoudige registraties).

De volgende inhoud kan geprotocolleerd worden:

 • Naam van het opgeroepen bestand
 • Datum en tijdstip van de oproep
 • Doorgestuurde datahoeveelheid
 • Melding over succesvolle oproep
 • Webbrowser
 • Aanvragend domein

Het gebruik vindt plaats om ons legitieme belang aan de optimalisatie en het economische bedrijf van onze website (art. 6 lid 1 f DSGVO) of omdat u ingestemd heeft met het gebruik (art. 6 lid 1 a DSGVO). De meeste van de gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie opnieuw van de harde schijf gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op de computer en maken het ons mogelijk uw computer bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen (zogenaamde langdurige cookies). Deze cookies dienen voor de begroeting met uw gebruikersnaam en maken bij volgende bestellingen de nieuwe ingave van het wachtwoord of het invullen van formulieren met uw gegevens overbodig. Het is firma-externe derden verboden via onze website persoonsgegevens door middel van cookies te registreren, te verwerken of te gebruiken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt. U kunt dan van geval tot geval over de acceptatie be-slissen of de acceptatie van cookies principieel uitsluiten. Bij niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze website, in het bijzonder van onze internetshop, bepekt zijn.

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies verzekeren dat delen van onze website correct werken en dat uw gebruiksvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies maken wij uw bezoek aan onze website eenvoudiger. Op deze wijze hoeft u bij het bezoek aan onze website niet keer op keer dezelfde informatie in te voeren.

5.2 Analysecookies

Om statistieken op te maken is uw toestemming noodzakelijk.

5.3 Reclamecookies

Wij gebruiken geen reclamecookies op deze website.

6. Geplaatste cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

6.1 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor websitestatistiek.

Naam; retentie; functie

_ga; 2 jaren; Sla de unieke User-ID op

_gid; 1 dag; Telt en volgt opgeroepen pagina’s op

_gat; 1 min; Filter requests from bots

6.2 Google Fonts

Wij gebruiken Google Fonts om Webfonts weer te geven.

Naam; retentie; functie

tcb_google_fonts; ; Google Fonts – Laden von Schriftarten

Marketing/Verfolgung;  ;  

Google Fonts API; niets; Vraag het IP-adres van de gebruiker aan 

6.3 Google Analytics Dashboard for WP

Wij gebruiken Google Analytics Dashboard for WP voor websitestatistiek.

Naam; retentie; functie

gadwp_wg_default_metric; 1 maand; Telt en vervolgt opgeroepen pagina’s;

gadwp_wg_default_dimension; 1 jaar;

Statistik (anonym);  ;  

gadwp_wg_default_swmetric; 1 jaar;

6.4 Cookie Notice

Wij gebruiken Cookie Notice om de cookie-instemming te beheren

Naam; retentie; functie

consent_status; 3 maanden; Sla cookie-instemmingsinstellingen op

policy_id; 3 M; Registreer de ID voor de aangenomen cookie-richtlijn

7. Meer informatie

Voor meer informatie over de gebruikte cookies verwijzen wij naar onze verklaring inzake de gegevensbescherming. Hier vindt u ook rechtstreekse contactpersonen voor uw vragen.

Copyright 2020, MSM Media GmbH